Kişisel Verilerin Korunması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Alternatif Yatırım'dan almış olduğunuz hizmetler kapsamında Şirketimize bildirdiğiniz veya Şirketimizce sair kanallarla temin edilen kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatıyla ve aşağıda açıklandığı amaç ve çerçevede kaydedilecek, sınıflandırılacak, işlenecek, saklanacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecektir.

Tarafınıza ait kişisel bilgiler, ad, soyad, TC kimlik numarası gibi kimlik bilgileri, aile durum bilgileri, hesap bilgileri, IP, telefon ve adres bilgileri, ses vb. belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz Genel Müdürlük veya Şubelerimiz, müşteri görüşmeleri, doğrudan satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, internet şubelerimiz, tüm mobil uygulamalarımız, çağrı merkezlerimiz, faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, sosyal medya, piyasa istihbaratı, Adres Paylaşım Sistemi, SMS kanalları, sair kanallar vasıtasıyla temin edilerek ilgili mevzuat uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.Kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken ulusal ve uluslararası yetkili otoritelere/mercilere, idari ve resmi makamlara, ulusal ve uluslararası mevzuatın ve sözleşmelerin öngördüğü yurtiçi - yurtdışı tüm gerçek ve tüzel kişilere, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kuruluşlara, Düzenleyici kurumlara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi - yurtdışı kişi ve kurumlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi - yurtdışı kurumlara ve yurtiçi - yurtdışı diğer üçüncü kişilere, Şirketimiz yurt içi iştiraklerine, bağlı ortaklarına, ana sermayedarına, aracılık / acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlere, program ortağı kuruluşlara, yurt içi – yurt dışı üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz; Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu, Vergi Usul Kanunu, MASAK Yönetmelikleri, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve sair yasal mevzuata uyum gerekliliği nedeniyle, Alternatif Yatırım ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda talep ettiğiniz/edeceğiniz ürün ve hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi, izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, bu konuda, ürün/hizmet teklifi, modelleme, raporlama, Alternatif Yatırım Ana hissedarı Alternatif Bank ve iştirak ortakları ile mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti vb amaçlar ile yatırım faaliyetleri ile ilişkili olarak ve ayrıca kişisel verilerin bulut ortamında üçüncü kişiler vasıtasıyla saklanması, depolanması, güncelleştirilmesi amacıyla işlenmektedir. KVKK’nun 11. maddesi kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’nun 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.